درباره ما

شرکت دانش بنیان پترو کیمیا شریف کیش به لطف ایزد منان و تکیه بر دانش دانشمندان ایرانی و تیم فوق تخصصی خود امیدوارانه تهدیدها را به فرصت تبدیل نموده و تاکنون موفق به ارائه چندین تکنولوژی برای اولین بار در دنیا شده است. این شرکت فعالیت خود را در زمینه تولید ارائه راهکارها و محصولات درحوزه بهبود، ارتقـاء وکـاهش آلاینـده هـاي محیط زیست مشاوره، طراحي، راه انـدازي، دانش فني و علمي تخصصـي و تولیـد انواع رزین هاي پوششي، حرارتي و محافظتي، هوشمند در صنایع مختلف (کاربرد در صنایع فلزي وغیر فلزي، مخازن، اسکله هاي نفتي، کشتي و موارد مرتبط بـا موارد فوق الـذکر) انواع روش هـاي فیلتراسـیون آب (آب شیرین کن رزونانس مولوکی بدون غشاء) و پسآب همچنین درحوزه بالادستی و پـایین دستي فرآورده هـاي نفتي (اسـتحصال و بهینه سـازي محصولاـت هیـدروکربني و هیـدروکربوري وخطـوط بهره برداري آن، تولیـدکاتالیسـت هاي سولفـور زدا وکربن شـکن)، اصـلاح و تغییر ساختار بهینه محصولات اصـلي وجانبي پتروشـیمي، بازیافت لجن هاي پتروپالایشي با رویکرد محیط زیست سبز و اصلاح فرایندگاز، تولید انواع رزین هاي پوششـي وهوشـمند.
ارائه راهکارها و محصولات درحوزه کودهاي زیستي و انواع پلیمرهاي پیشرفته و انواع نانوکودها، نانو مواد مورد اسـتفاده در مبـارزه بـا آفـات، مـواداولیه نـانویي مورداسـتفاده درحوزه هـاي مختلف، ارائه محصولات و راهکـارهـاي ایمن سـازي در برابر امواج الکترومغنـاطیس و رادون و… را بومی سازی کرده تا با افتخار، رسالت خود را جهت رفع گوشه ای از نیازهای کشور عزیزمان ایران بر طرف نماید.