انواع میکروارگانیسم های مولد رسوب، جلبک و خزه

پوشش ضد جلبک، ضد خزه، ضد رسوب

تنوع زیستی موجودات دریایی بیش از چهار هزار ارگانیسم آلوده در سراسر جهان شناسایی شده است. در میان آنها، باکتری ها، دیاتوم ها و هاگ جلبک ها میکروارگانیسم های اصلی هستند که بر روی بدنه کشتی ها مستقر می شوند. از سوی دیگر بارناکل ها، کرم های لوله ای، بریوزوآرها، صدف ها و جلبک ها […]

اهمیت استفاده از پوشش های ضد رسوب، خزه و جلبک

پوشش ضد خزه و جلبک شرکت پتروکیمیا شرف کیش

چرایی اهمیت پوشش های ضد جلبک و ضد خزه رسوب دریایی تجمع میکروارگانیسم‌ها و ماکرو ارگانیسم‌ها روی سطوح غوطه‌ور تعریف می شوند که منجر به اثرات منفی اقتصادی، زیست‌محیطی و حتی ایمنی می‌شوند. رسوب گیری دریایی باعث ایجاد ناهمواری سطحی می شود که باعث افزایش مقاومت در برابر کشش کشتی در حال حرکت و در […]