ستان بوستر (Cetane Booster)

عدد ستان (CN) نشانگر قابل اشتعال بودن سوخت های دیزل است و اطلاعاتی درباره تأخیر احتراق ، یعنی سرعت خود اشتعالی سوخت دیزل هنگام تزریق به هوای گرم از طریق انژکتور سوخت فراهم می کند. در موتوری که بر اساس اصل دیزل کار می کند ، عدد ستان برای توصیف کیفیت فرآیند احتراق معتبر است. اعداد بالاتر به معنای تأخیر احتراق کمتر و در عین حال عملکرد بهتر موتور دیزل است یعنی سوخت تزریق شده به طور مساوی و کامل می سوزد  که معمولاً منجر به تولید هوای خروجی با کیفیت بالاتر به خصوص از نظر دوده ، ذرات معلق و هیدروکربن های نسوخته می شود.

استانداردهای صنعتی برای اندازه گیری عدد ستان (ISO5165)ASTM D613 برای موتور D6890, CFR برای IQT و D7170 برای FIT است.

محصول ستان بوستر شرکت دانش بنیان پترو کیمیا شریف کیش یک افزودنی برای تمامی موتورهای دیزلی جهت بهبود عملکرد احتراق می باشد. ویژگی های منحصربفرد این محصول در دیل درج شده است:

 • بهبود عملکرد شروع سرد
 • کیفیت احتراق
 • صرفه جویی در سوخت
 • کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
 • احتراق پاک سوخت
 • تمیزی سیستم احتراق
 • افزایش راندمان موتور دیزل
 • شتاب عالی به دلیل تمیزکاری مداوم سیستم احتراق
 • حذف رطوبت و روانکاری سیستم احتراق خودرو
 • پاک کننده سیستم انژکتورهاو از بین برنده آلودگی های سیستم سوخت رسانی
 • جلوگیری از سوخت ناقص