انواع میکروارگانیسم های مولد رسوب، جلبک و خزه

پوشش ضد جلبک، ضد خزه، ضد رسوب

تنوع زیستی موجودات دریایی بیش از چهار هزار ارگانیسم آلوده در سراسر جهان شناسایی شده است. در میان آنها، باکتری ها، دیاتوم ها و هاگ جلبک ها میکروارگانیسم های اصلی هستند که بر روی بدنه کشتی ها مستقر می شوند. از سوی دیگر بارناکل ها، کرم های لوله ای، بریوزوآرها، صدف ها و جلبک ها […]